แสดงรายละเอียดข่าวประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมกระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 176103 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 5820..)

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมกระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 176103 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 5820..) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมกระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 176103 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 5820..)

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม กระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 176103 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 5820..)

1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งกิจกรรมหลักและเสริมจำนวนชั่วโมงต้องไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น กิจกรรมหลัก 60 ชม แบะกิจกรรมเสริม 75 ชม หากนักศึกษามีจำนวนชั้วโมงไม่ครบตามหลักสูตรกำหนด ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้

2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อเพิ่มได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน ชั้น 4 อาคารเรียนและบริหาร

3. หากนักศึกษามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงกิจกรรม นักศึกษาสามารถสอบถามได้ที่ งานบริการการศึกษา หรือ โทร 053-942918

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ