ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรม กระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 176103 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรม กระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 176103 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม กระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 176103 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5720..)

1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งกิจกรรมหลักและเสริมจำนวนชั่วโมงต้องไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น กิจกรรมหลัก 60 ชม แบะกิจกรรมเสริม 75 ชม หากนักศึกษามีจำนวนชั้วโมงไม่ครบตามหลักสูตรกำหนด ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้

2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อเพิ่มได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน ชั้น 4 อาคารเรียนและบริหาร

3. หากนักศึกษามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงกิจกรรม นักศึกษาสามารถสอบถามได้ที่ งานบริการการศึกษา หรือ โทร 053-942918