ประกาศ ตารางเรียนคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติและภาคพิเศษประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ ตารางเรียนคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติและภาคพิเศษประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศ ตารางเรียนคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติและภาคพิเศษประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดตามไฟล์แนบ