แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดทุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60)โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 - 25 สิงหาคม 2560
2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 -25 สิงหาคม 2560
สำหรับนักศึกษาที่สนใจ ให้กรอกใบสมัครและแบบคัดกรองขอรับทุนการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทาง http://sis.cmu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943032
และให้นักศึกษาพิมพ์แบบสมัครและแบบคัดกรองทุนพร้อมหลักฐานขอรับทุน จำนวน 1 ชุด
ส่งมายังงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์
ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เพื่อตรวจสอบเอกสารและส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ