แสดงรายละเอียดข่าวWinter Seminar on Human Security Development and Energy Science [หมดเขต 30 สิงหาคม 2560]

Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science [หมดเขต 30 สิงหาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science [หมดเขต 30 สิงหาคม 2560]

ASEAN University Network (AUN) – Kyoto University (KU) แจ้งประชาสัมพันธ์งาน Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science ระหว่างวันที่ 8 – 20 มกราคม 2561 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีหัวข้อหลักของการสัมมนา คือ Energy Science

เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน (ไม่จำกัดสาขา)

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 15 คน จะได้รับทุน Jasso จำนวน 80,000 เยน สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแต่ไม่ได้รับทุน จะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ส่งผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1079

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ