แสดงรายละเอียดข่าวGraduate School of Kuroshio Science, Kochi University

Graduate School of Kuroshio Science, Kochi University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Graduate School of Kuroshio Science, Kochi University

Graduate School of Kuroshio Science, Kochi University แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก (ปีการศึกษาเริ่มตุลาคม 2560 และเมษายน 2561) ในหลักสูตร

1. Marine Bioresource Science
2. Environmental Science
3. Human Health and Medical Science
4. Human Science

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kochi-u.ac.jp/kuroshio/index-e.html ภายในวันที่ และสามารถสมัครได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ