ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (รอบที่สอง)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (รอบที่สอง)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 22/2560 เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (รอบที่สอง) เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการทำวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ทำดุษฎีบนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถสมัครรับทุนได้วันที่ 1 - 28 สิงหาคม 2560 ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ เวบไซต์ http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/main.php?p=11&&news_id=1000000320 และไฟล์ประกอบข่าว