แสดงรายละเอียดข่าวประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (รอบที่สอง)

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (รอบที่สอง) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (รอบที่สอง)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 22/2560 เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (รอบที่สอง) เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการทำวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ทำดุษฎีบนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถสมัครรับทุนได้วันที่ 1 - 28 สิงหาคม 2560 ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ เวบไซต์ http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/main.php?p=11&&news_id=1000000320 และไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ