คณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา วัดโลกโมฬี

ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะนิติศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา วัดโลกโมฬี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง ประธานงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษา และเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ วัดโลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560