แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ค่ายนักกฎหมายวิถีไทย วิถีธรรม ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ค่ายนักกฎหมายวิถีไทย วิถีธรรม ประจำปี 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ค่ายนักกฎหมายวิถีไทย วิถีธรรม ประจำปี 2560

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะดำเนินการจัดโครงการค่ายนักกฎหมายวิถีไทย วิถีธรรม ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ ค่ายนเรศวร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างภูมิความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นแก่นักศึกษาตลอดจนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นการหล่อหลอมให้เป็นนักกฎหมายที่ดี เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ
สำหรับนักศึกษาที่สนใจ ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ/หรือ ชั้นปีที่ 4 (การเข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าเดินทาง)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ