แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำ 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำ 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำ 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น.
กิจกรรมเสริม จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง
คณะขอแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. การลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 -09.30 น.หากเกินกว่าเวลาดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การแต่งการ : ชุดนักศึกษา เท่านั้น
3. คณะมีบริการรถรับ-ส่ง ห้ามนักศึกษาเดินทางเอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ