ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  ปีการศึกษา  2560 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) กำหนดการสอบสัมภาษณ์
ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ LB 1201 ชั้น 2
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่