แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  ปีการศึกษา  2560 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) กำหนดการสอบสัมภาษณ์
ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ LB 1201 ชั้น 2
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ