แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ SEAMEO Internship Program for Students [หมดเขต 30 มิถุนายน 2560]

ประชาสัมพันธ์ SEAMEO Internship Program for Students [หมดเขต 30 มิถุนายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ SEAMEO Internship Program for Students  [หมดเขต 30 มิถุนายน 2560]

องค์การเพื่อการศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Southeast Asian Ministers of Education Organization : SEAMEO) แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน SEAMEO Internship Program for Students โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน ให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ในเวทีระดับภูมิภาค และระดับสากล เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่ดีขึ้น โดยกำหนดระยะเวลาฝึกงานระหว่าง 3 – 6 เดือน เริ่มต้นเดือนสิงหาคม 2560

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้โดยตรงที่ http://internship.seameo.org/registration ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และไม่มีค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการ แต่ต้องรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยตนเอง

** สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.internship.seameo.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ