แสดงรายละเอียดข่าวUI Insight and Global Opportunities Fair 2017 [หมดเขต 5 มิถุนายน 2560]

UI Insight and Global Opportunities Fair 2017 [หมดเขต 5 มิถุนายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UI Insight and Global Opportunities Fair 2017  [หมดเขต 5 มิถุนายน 2560]

Universitas Indonesia (UI) ประเทศอินโดนีเซีย กำหนดจัด “AUN Students Week on Sustainable Development” ระหว่างวันที่ 9 -22 กรกฎาคม 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอาเซียนในหัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และได้เชิญมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาจะได้รับหน่วยกิต จำนวน 3 หน่วยกิต เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ โดยมีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 US$

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมโครงการเป็นลำดับแรก จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ และค่าธรรมเนียมที่พัก แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยตนเอง

นักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นลำดับที่ 2 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่พัก แต่ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโปรดจัดทำใบสมัคร เอกสารที่เกี่ยวข้อง และหนังสือยืนยันความพร้อมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง โดยส่งผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด มายังกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560

** สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://oia.ugm.ac.id/indonesia-universitas-indonesia-aun-students-week-on-sustainable-environment-2017/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ