ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
กรอกข้อมูลทาง Internet ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 – วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ WWW1.reg.cmu.ac.th/reg-expect/ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและพิมพ์เอกสารยื่นชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคาร
วันรายงานตัว วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.15 น.
นักศึกษาที่เคยคาดว่าแล้วต้องไปรายงานตัวด้วย รายละเอียดตามเอกสารแนบ