แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
กรอกข้อมูลทาง Internet ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 – วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ WWW1.reg.cmu.ac.th/reg-expect/ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและพิมพ์เอกสารยื่นชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคาร
วันรายงานตัว วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.15 น.
นักศึกษาที่เคยคาดว่าแล้วต้องไปรายงานตัวด้วย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ