แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ Fostering ASEAN Future Leaders Programme 2017/2018 [หมดเขต 20 มิถุนายน 2560]

โครงการ Fostering ASEAN Future Leaders Programme 2017/2018 [หมดเขต 20 มิถุนายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ Fostering ASEAN Future Leaders Programme 2017/2018  [หมดเขต 20 มิถุนายน 2560]

The ASEAN University Network (AUN) and Daejeon University (DU) ประเทศเกาหลี ได้ดำเนินโครงการ Fostering ASEAN Future Leaders Programme 2017/2018 เพื่อให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 20 ทุน ไปศึกษาในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ DU ระยะเวลา 1 ปี โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าประกัน ค่าอาหาร ที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 300 เหรียญสหรัฐ

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด ส่งผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด มายังกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560

** สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ