แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ 1st AUN-ASEAN Experiential Learning Programme 2017 [หมดเขต 8 มิถุนายน 2560]

ประชาสัมพันธ์ 1st AUN-ASEAN Experiential Learning Programme 2017 [หมดเขต 8 มิถุนายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ 1st AUN-ASEAN Experiential Learning Programme 2017 [หมดเขต 8 มิถุนายน 2560]

Universiti Utra Malaysia ร่วมกับสำนักเลขาธิการ AUN กำหนดจัด 1st AUN-ASEAN Experiential Learning Programme 2017 – Humanitarian Assistance & Disaster Relief ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2560 ณ Universiti Utra Malaysia in Alor Setar

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแบ่งปันความรู้และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าประกันการเดินทาง และค่าลงทะเบียนจำนวน 100 US$ และ UUM จะรับผิดชอบค่าที่พัก และค่าอาหาร

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด มายังกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2560

** สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hep.uum.edu.my/uum-aelp

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ