แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Toyota Technological Institute Summer Seminar 2017 [หมดเขต 5 มิถุนายน 2560]

ประชาสัมพันธ์ Toyota Technological Institute Summer Seminar 2017 [หมดเขต 5 มิถุนายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Toyota Technological Institute Summer Seminar 2017 [หมดเขต 5 มิถุนายน 2560]

Toyota Technology Institute แจ้งประชาสัมพันธ์ “TTI Summer Seminar” ในหัวข้อ “Safe and secure circulating society” ระหว่างวันที่ 23 – 30 สิงหาคม 2560 ณ เมือง Nagoya, Japan โดยขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเผยแพร่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจ

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าพาหนะเครื่องบินไป-กลับ และ TTI จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการและทัศนศึกษา

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด มายังกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560

** สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ