แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Shanghai Summer School 2017 [หมดเขต 24 พฤษภาคม 2560]

ประชาสัมพันธ์ Shanghai Summer School 2017 [หมดเขต 24 พฤษภาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Shanghai Summer School 2017 [หมดเขต 24 พฤษภาคม 2560]

Shanghai International Studies University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งประชาสัมพันธ์ Shanghai Summer School 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวัยที่ 3 -28 กรกฎาคม 2560 โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช่จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศด้วยตนเอง และ SISU จะยกเว้นค่าลงทะเบียน และจัดอาหารและที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด มายังกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

** สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oisa.shisu.edu.cn

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ