แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่นรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่นรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่นรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office: JPO) และ The Overseas Human Resource and Industry Development Association (HIDA) ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย JPO เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้จัดลำดับผู้สมัคร เพื่อให้คณะกรรมการของ HIDA และ JPO พิจารณาต่อไป โดยมีหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตร JPO/IPR Training Course for IP Trainers
กำหนดฝึกอบรม ระหว่าง 13 -27 มิถุนายน 2560 (ปิดรับสมัคร 5 พฤษภาคม 2560)

2. หลักสูตร JPO/IPR Training Course for IP Protection Lawyers
กำหนดฝึกอบรม ระหว่าง 19 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 (ปิดรับสมัคร 17 พฤษภาคม 2560)

3. หลักสูตร JPO/IPR Training Course for Practitioners Specializing in Patents
กำหนดฝึกอบรม ระหว่าง 22 สิงหาคม – 7 กันยายน (ปิดรับสมัคร 23 มิถุนายน 2560)

4. หลักสูตร JPO/IPR Training Course for Practitioners Specializing in Trademarks
กำหนดฝึกอบรม ระหว่าง 4 – 15 ธันวาคม 2560 (ปิดรับสมัคร 29 กันยายน 2560)

5. หลักสูตร JPO/IPR Training Course on Managing IP
กำหนดฝึกอบรม ระหว่าง 11 – 20 ธันวาคม 2560 (ปิดรับสมัคร 29 กันยายน 2560)

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนและสมัครได้โดยตรงที่ www.ipthailand.go.th หัวข้อกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ