แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่แจ้งความประสงค์ฝึกงานทุกคน ให้มาเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศเพื่อรับเอกสารส่งตัวนักศึกษา และคณะขอแจ้งรายละเอียดในการปฐมนิเทศดังนี้

1. เริ่มลงทะเบียน ในเวลา 15.15 - 15.30 น.
2. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายของชื่อและสถานที่ฝึกงานอย่างละเอียด และให้นักศึกษาดูลำดับเลขที่สถานที่ฝึกงาน แล้วแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม (ตรวจสอบจากไฟล์รายชื่อด้านล่าง)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ