ประชาสัมพันธ์ โครงการ Duo-Sweden 2017

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Duo-Sweden 2017

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellwoship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา Duo-Sweden 2017 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2017 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2560 เพื่อส่งเสริมการแลเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชียและสถาบันอุดมศึกษาสวีเดน

โดยผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.asemduo.org หรืออีเมล์ admin2@asemduo.org
และสามารถสมัครได้โดยตรง และส่งสำเนาใบสมัครให้กองวิเทศสัมพันธ์ ผ่านคณะต้นสังกัดด้วย