แสดงรายละเอียดข่าวรายงานการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2559

รายงานการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษาสัตวแพทย์  ปีการศึกษา 2559


ตลอดปีการศึกษา 2559 ทางศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทั้งหมด 7 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1: วันที่ 20 สิงหาคม 2559
มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 7 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจ 4.10
ครั้งที่ 2: วันที่ 27 สิงหาคม 2559
ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 14 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจ 4.33
ครั้งที่ 3: วันที่ 14 กันยายน 2559
ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 9 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจ 4.7
ครั้งที่ 4: วันที่ 8 ตุลาคม 2559
ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 6 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจ 4.3
ครั้งที่ 5: วันที่ 26 ตุลาคม 2559
ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 6 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจ 4.59
ครั้งที่ 6: วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 7 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจ 4.13
ครั้งที่ 7: วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 7 คน ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจ 4.41

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ