ประชาสัมพันธ์ ทุน Visiting Scholars Program, Harvard – Yenching Institute [หมดเขต 4 กันยายน 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ ทุน Visiting Scholars Program, Harvard – Yenching Institute [หมดเขต 4 กันยายน 2560]

Harvard – Yenching Institute (HYI) แจ้งประชาสัมพันธ์ ทุน Visiting Scholars Program และให้โควต้ามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมัครรับทุน จำนวน 4 ราย (และทุน Joint Doctoral Fellowship Programs อีก 2 ราย โดย HYI จะแจ้งรายละเอียดทุนประเภทนี้ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง) โดยมีข้อกำหนดว่าผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ไปยัง HYI

โดยผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.harvard-yenching.org/helpful-information-fellowship-applicants หรืออีเมล์ programs@harvard-yenching.org

โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2560 เพื่อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกให้เหลือผู้สมัครไม่เกิน 4 ราย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป