แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ นิติศาสตร์ สืบสานประเพณีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ นิติศาสตร์ สืบสานประเพณีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ นิติศาสตร์ สืบสานประเพณีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ นิติศาสตร์ สืบสานประเพณีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. การแต่งการ : ชุดพื้นเมือง หรือชุดขึ้นดอยของนักศึกษา
2. การลงทะเบียน : เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ