ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177472 กฎหมายอาเซียน ตอน 001 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177472 กฎหมายอาเซียน ตอน 001 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177472 กฎหมายอาเซียน ตอน 001 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน พุธ ที่ 26 เม.ย.60 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1402