แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177470 ตอน 001 กฎหมายพาณิชย์นาวี ผศ.ดร.พรชัย วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16.00-18.00 น.

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177470 ตอน 001 กฎหมายพาณิชย์นาวี ผศ.ดร.พรชัย วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16.00-18.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177470 ตอน 001 กฎหมายพาณิชย์นาวี ผศ.ดร.พรชัย วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16.00-18.00 น.

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177470 ตอน 001 กฎหมายพาณิชย์นาวี ผศ.ดร.พรชัย วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 16.00-18.00 น.ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ