แสดงรายละเอียดข่าวOpen Registration of ITS Short Program : CommTech Camp Highlight 2017 [หมดเขต 15 พฤษภาคม 2560]

Open Registration of ITS Short Program : CommTech Camp Highlight 2017 [หมดเขต 15 พฤษภาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Open Registration of ITS Short Program : CommTech Camp Highlight 2017 [หมดเขต 15 พฤษภาคม 2560]

Institut Teknologi Sepulah Nopember (ITS) Surabaya, Indonesia กำหนดจัด CommTech Camp Highlight 2017 ระหว่างวันที่ 12 -25 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่จากทั่วโลกแบ่งปันความรู้และแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาที่แท้จริงในสังคมด้วยแนวทางสหสาขาวิชาชีพ โดยจัดฝึกอบรมใน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. Course A : Sustainable Urban Water Management

2. Course B : Smart City

โดยเปิดรับนักศึกษา บุคลากร อาจารย์จากทุกสาขา เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีค่าลงทะเบียนจำนวน 1600 เหรียญสหรัฐ (ค่าที่พัก ค่าอาหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ) ทั้งนี้ ผู้ทีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ อาจจะได้รับ full scholarship, 50% Scholarship หรือ Partial Scholarship (1000 USD)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://international.its.ac.id/commtech-highlight-2017
และให้แจ้งชื่อพร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ผ่านคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ