แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ตอน 001,801 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ตอน 001,801 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ตอน 001,801 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177141 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ตอน 001,801 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ภาคปกติเรียนรวมกับภาคพิเศษ
วัน เสาร์ ที่ 22 เม.ย.60 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมใหญ่

และวันจันทร์ ที่ 24 เม.ย.60 เวลา 16.00-17.30 น. ห้อง LB 1403
หมายเหตุ เนื้อหาที่สอนในวันจันทร์จะเหมือนกับที่สอนชดเชยวันเสาร์ที่ 22 เม.ย.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ