แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงาน Erasmus+ Seminar and info Day [หมดเขต 19 เมษายน 2560]

ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงาน Erasmus+ Seminar and info Day [หมดเขต 19 เมษายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงาน Erasmus+ Seminar and info Day  [หมดเขต 19 เมษายน 2560]

European Delegation to Thailand ประสงค์จะจัดกิจกรรม Erasmus+ Seminar and info Day ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิสารวาจา และห้องประชุมอาวุธ ศรีสุกรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ Erasmus+ ในสถาบันอุดมศึกษาของภาคเหนือ ลักษณะกิจกรรมจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ Erasmus+ Progrmme การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศไทย การถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเขียนร่างโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การบรรยาย Focus Group กลุ่มย่อยเกี่ยวกับสหภาพยุโรปและการดำเนินงานในประเทศไทย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของผู้รับทุน Erasmus ผู้ร่วมงานที่เป็นเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ

โดยผู้สนใจเข้าร่วมสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมและประสานงานข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวจันทร์วิมล เลิศอนันต์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ โทร 43668 อีเมล์ irdcmu@gmail.com และโทรสาร 053-942670 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ