ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kwassui Women’s University [หมดเขต 31 พฤษภาคม 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kwassui Women’s University [หมดเขต 31 พฤษภาคม 2560]

Kwassui Women’s University ประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2017 (Fall Semester) ให้กับบักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง กำหนดการรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ได้จำนวน 2 คน

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th และโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป