แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ “Thailand in your mind” [หมดเขต 30 เมษายน 2560]

ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ “Thailand in your mind” [หมดเขต 30 เมษายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ “Thailand in your mind” [หมดเขต 30 เมษายน 2560]

ด้วยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดการประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ “Thailand in your mind” และขอเชิญชวนชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายใต้กรอบเนื้อหา “ประเทศไทย : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่จะเชิญชวนส่งภาพเข้าประกวด คือ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ ที่ทำงานในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายสำคัญและการดำเนินงานของรัฐบาล โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.thailandinyourmind.com ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 อีเมล์ thailandinyourmind@gmail.com และหมายเลขโทรศัพท์ 053-273740

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ