แสดงรายละเอียดข่าวพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2560

พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2560 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญคณะประจำปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค รักษาการแทนรองคณบดี รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธี และในโอกาสนี้ พระครูธีรสุตพจน์ ดร.พระมหาสง่า ธีรสํวโร เจ้าอาวาส วัดผาลาด สกทาคามี ได้ให้ธรรมเทศนา เพื่อเป็นแง่คิดในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ แก่บุคลากรคณะนิติศาสตร์ที่มาร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ