ทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme [หมดเขต 10 เมษายน 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme [หมดเขต 10 เมษายน 2560]

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การยูเนสโกว่า องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะมอบทุน ภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2560/2561 จำนวน 75 ทุน ให้แก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แอฟริกา ลาตินอเมริกา ยุโรปและอาหรับ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสนใจจะศึกษา/วิจัยในสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี โดยเป็นทุนประเภท non-degree

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลหลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.unesco.org/new/en/fellowships หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-628-5646 ต่อ 115 สิ้นสุดกำหนดการรับสมัคร วันที่ 10 เมษายน 2560