แสดงรายละเอียดข่าวทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme [หมดเขต 10 เมษายน 2560]

ทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme [หมดเขต 10 เมษายน 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme [หมดเขต 10 เมษายน 2560]

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การยูเนสโกว่า องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะมอบทุน ภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2560/2561 จำนวน 75 ทุน ให้แก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แอฟริกา ลาตินอเมริกา ยุโรปและอาหรับ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสนใจจะศึกษา/วิจัยในสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี โดยเป็นทุนประเภท non-degree

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลหลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.unesco.org/new/en/fellowships หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-628-5646 ต่อ 115 สิ้นสุดกำหนดการรับสมัคร วันที่ 10 เมษายน 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ