แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2560/2561 [หมดเขต 21 มีนาคม 2560]

ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2560/2561 [หมดเขต 21 มีนาคม 2560] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2560/2561 [หมดเขต 21 มีนาคม 2560]

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ที่สนใจศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนของ CSC จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นผู้สมัครหลัก 1 คน และผู้สมัครสำรอง 1 คน โดยให้ผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งผู้สมัครหลักและผู้สมัครสำรอง ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำการสมัครทุนฯ และลงทะเบียนเพื่อสมัครรับทุนการศึกษาได้ที่ www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org เลือกหัวข้อ Scholarships หัวข้อย่อย Chinese Government Scholarships พร้อมทั้งส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดของผู้สมัครแต่ละคน คนละจำนวน 2 ชุด (ไม่รับเอกสารทางโทรสาร และไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์) ไปยังสำนักยุทธสาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560

โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่นๆในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ

สกอ. จะพิจารณาจัดลำดับผู้สมัครทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเสนอไปยังสถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง และ CSC ต่อไป โดยมีเกณฑ์ประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. มีหลักฐานการสมัครที่ครบถ้วนถูกต้อง (หากมีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจีนด้วย จะได้รับการพิจารณาจาก CSC เป็นพิเศษ)

2. มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาที่สมัครรับทุนเพื่อที่จะนำความรู้วิชาที่ได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจีนมาพัฒนาการเรียนการสอน

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

การจัดเรียงลำดับของรายชื่อผู้สมัครหลัก จะพิจารณาจากการเสนอรายชื่อผู้สมัครหลักของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งและการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงก่อน เช่น พิจารณาระดับปริญญาเอกก่อนปริญญาโท

ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ที่สนใจศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนของ CSC จำนวนไม่เกิน 2 คน โดยให้ระบุผู้สมัครหลัก 1 คน และผู้สมัครสำรอง 1 คนพร้อมทั้งให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงาน ดำเนินการตามที่ สกอ. ระบุตามคำแนะนำการสมัครอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดของผู้สมัครที่ครอบถ้วนและถูกต้อง จำนวน 3 ชุด มาถึงกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือ 2 ราย ตามที่ สกอ. กำหนด เพื่อเสนอไปยัง สกอ. ต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ