ทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำปีการศึกษา 2560 [หมดเขต 22 มีนาคม 2560]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยยูนนาน ประจำปีการศึกษา 2560 [หมดเขต 22 มีนาคม 2560]

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอชื่อ นักศึกษาหรืออาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไจการรับทุน และสนใจศึกษาต่อในระดับปริยาเอก จำนวน 1 คน โดยให้ผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อ ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำการสมัครทุนฯ ได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcements (Thai) และลงทะเบียนเพื่อสมัครรับทุนดังกล่าวผ่านทาง www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org และให้ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดของผู้สมัครจำนวน 3 ชุด (ไม่รับเอกสารทางโทรสาร และไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์) ไปยังสำนักยุทธสาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2560

โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่นๆในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ

หากมีจำนวนผู้สมัครขอรับทุนมากกว่าจำนวนทุน สกอ. จะจัดเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครที่เป็นอาจารย์ก่อนผู้สมัครที่เป็นนักศึกษา และใช้ระยะเวลาและประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา

ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาหรืออาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนและสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน พร้อมทั้งให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงาน ดำเนินการตามที่ สกอ. ระบุตามคำแนะนำการสมัครอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดของผู้สมัครที่ครอบถ้วนและถูกต้อง จำนวน 4 ชุด มาถึงกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณราคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือ 1 ราย ตามที่ สกอ. กำหนด เพื่อเสนอไปยัง สกอ. ต่อไป