แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่และศาลแขวงเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่และศาลแขวงเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่และศาลแขวงเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่และศาลแขวงเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การพิจารณาคดีจากผู้มีประสบการณ์ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม อันจะนำไปสู่ทัศนคติที่กว้างขวางและสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพทางกฎหมายต่อไปในอนาคต
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ