แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 (20 มีนาคม 2560)

ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 (20 มีนาคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 (20 มีนาคม 2560)

สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งว่า มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป มีกำหนดจัดโครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Access to Youth Employment” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำรุ่นใหม่ในการหารือเกี่ยวกับอุปสรรคและวิธีการแก้ปัญหาสำหรับเยาวชนในการหางานในปัจจุบัน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

คุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักศึกษา นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก และค่าอาหารตามที่ปรากฏในร่างกำหนดการ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรง ที่ http://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefyls2 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 และขอให้ผู้สมัครสำเนาการสมัครให้กระทรวงการต่างประเทศทราบทาง asemthailand@gmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ