แสดงรายละเอียดข่าวการบรรยายทุน Erasmus Mundus LEADER Project (15 มีนาคม 2560)

การบรรยายทุน Erasmus Mundus LEADER Project (15 มีนาคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบรรยายทุน Erasmus Mundus LEADER Project   (15 มีนาคม 2560)

รองศาสตราจารย์สุคนธ์ พานิชพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ Joint Coordinator LEADER Project แจ้งประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทุนโครงการแลกเปลี่ยน Erasmus Mundus LEADER Project จัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น. อาคาร CB1220 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และสามารถศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่
https://leader.unisannio/it

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ