แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Nagasaki University Japanese Language Program

ประชาสัมพันธ์โครงการ Nagasaki University Japanese Language Program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ Nagasaki University Japanese Language Program

Nagasaki University (NU) ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการ Nagasaki University Japanese Language Program 2017 โดยมีรายะละเอียด ดังนี้

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
- 1 ภาคการศึกษา : กันยายน 2017 – มีนาคม 2018
- 1 ปีการศึกษา : กันยายน 2017 – กันยายน 2018

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 50 คน (จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 30 คน)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น หรือวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นวิชารอง
- มีผลการทดสอบภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึ้นไป

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.liaison.nagasaki-u.ac.jp/en/?page_id=176 และโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ