แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิธีชีวิตแห่งความเป็นธรรม”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิธีชีวิตแห่งความเป็นธรรม” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิธีชีวิตแห่งความเป็นธรรม”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “คาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิธีชีวิตแห่งความเป็นธรรม” ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องเรียน LB 1201

คณะขอแจ้งกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1. การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาเท่านั้น
2. การลงทะเบียน : จะลงทะเบียน 2 ช่วงเวลาคือ
รอบที่ 1 เวลา 08.30 - 09.00 น. (ช่วงเช้า)
รอบที่ 2 เวลา 12.30 - 13.00 น. (ช่วงบ่าย)
หากนักศึกษามาช้ากว่าเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและไม่พิจารณาจำนวนชั่วโมงกิจกรรมให้ใดๆทั้งสิ้น

3. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อ ซึ่งวันทำกิจกรรมตรงกับวันที่อาจารย์สอนชดเชย ดังนั้น ถ้านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ทางคณะจะทำเรื่องลาเรียนโดยไม่นับเวลาเรียนให้นักศึกษาดังกล่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ