แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอน 001 เรียนวันจันทร์ พฤหัส เวลา 14.30 - 16.00 น. ห้อง LB 1201 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ประกาศกระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอน 001 เรียนวันจันทร์ พฤหัส เวลา 14.30 - 16.00 น. ห้อง LB 1201 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอน 001 เรียนวันจันทร์ พฤหัส เวลา 14.30 - 16.00 น. ห้อง LB 1201 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ประกาศกระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน ตอน 001 เรียนวันจันทร์ พฤหัส เวลา 14.30 - 16.00 น. ห้อง LB 1201 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ