แสดงรายละเอียดข่าวเผยแพร่หลักสูตรของ ELA, The University of Auckland, New Zealand

เผยแพร่หลักสูตรของ ELA, The University of Auckland, New Zealand - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่หลักสูตรของ ELA, The University of Auckland, New Zealand

English Language Academy, The University of Auckland, New Zealand แจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครเรียน

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ela.auckland.ac.nz

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ