แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

ประเภทกิจกรรม กิจกรรมหลัก
ชื่อกิจกรรม โครงการทัศนศึกษาองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

คณะฯ จัดรอบการทัศนศึกษาดูงาน ณ ศาลแขวงเชียงใหม่และศาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้นักศึกษารหัส 57 เลือกเข้าร่วม ดังนี้

*** รอบที่ 1 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 มีนาคม 60 จำนวน 60 คน
*** รอบที่ 2 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 มีนาคม 60 จำนวน 60 คน
*** รอบที่ 3 ศาลแขวงเชียงใหม่ วันที่ 8 มีนาคม 60 จำนวน 60 คน
*** รอบที่ 4 ศาลแขวงเชียงใหม่ วันที่ 15 มีนาคม 60 จำนวน 60 คน
กิจกรรมนี้ สงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะ นักศึกษารหัส 57 เท่านั้น !!! ****

จำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง

ผู้ดูแลกิจกรรม งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

ระบบเปิด วัน ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น.

ระบบปิด วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น.

* หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะไม่จบการศึกษาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
**หมายเหตุ กิจกรรมนี้ ระบบจะมีการประมวลผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียน ซึ่งคณะจะมีแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง โดยนักศึกษาสามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ในช่องทาง Fackbook line และWeb คณะ***

โดยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 7 มีนาคม 2560

-กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ CMU online ที่มีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษา แล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ได้ยื่นใบลาหรือแจ้งล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรม ทางคณะฯจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งต่อไป

-กรณีกิจกรรมที่ทางคณะฯ ได้ประกาศแจ้งจำนวนชั่วโมงกิจกรรมไปแล้วนั้น แล้วผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม คณะฯขอลดหรือเพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมตามความเหมาะสมหรือตามระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมจริง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ