ประชาสัมพันธ์ Summer School Program at Ochanomizu University (หมดเขต 5 เมษายน 2560)

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ Summer School Program at Ochanomizu University (หมดเขต 5 เมษายน 2560)

Ochanomizu University, Japan แจ้งประชาสัมพันธ์ Summer School Program ประจำปี 2017 ให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1. Course I : Japanese Language Course
- ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 8 – 28 กรกฎาคม 2560
- สอนด้วยภาษาญี่ปุ่น
- มีผลวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 – N2 แต่หากไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

2. Course II : Culture and Society Course
- ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 15 – 28 กรกฎาคม 2560
- สอยด้วยภาษาอังกฤษ
- ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยตนเอง (ทั้งนี้ นักศึกษาทีได้รับการคัดเลือกอาจจะได้รับการจัดสรรทุนจาก OU)

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocha.ac.jp/en/index.html และสามารถจัดทำใบสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560