ประชาสัมพันธ์ short-term summer session of Kansai University, Japan (หมดเขต 1 มีนาคม 2560)

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์ short-term summer session of Kansai University, Japan (หมดเขต 1 มีนาคม 2560)

Kansai University, Japan แจ้งประชาสัมพันธ์ short-term summer session of Kansai University, Japan โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น การศึกษาศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น และการทัศนศึกษาในช่วง (Summer1) มิถุนายน 2560 หรือ (Summer2) กรกฎาคม 2560 โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 210,000 เยน และนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าพาหนะเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
โดยผู้มีคุณสมบัติต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.3 (เต็ม 3) ทั้งนี้ Kansai University ยินดีสนับสนุนทุนบางส่วนแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา มหาวิทยาลัยละ 1 คน จำนวน 50,000 เยน

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php และสามารถจัดทำใบสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560