แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ short-term summer session of Kansai University, Japan (หมดเขต 1 มีนาคม 2560)

ประชาสัมพันธ์ short-term summer session of Kansai University, Japan (หมดเขต 1 มีนาคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ short-term summer session of Kansai University, Japan (หมดเขต 1 มีนาคม 2560)

Kansai University, Japan แจ้งประชาสัมพันธ์ short-term summer session of Kansai University, Japan โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น การศึกษาศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น และการทัศนศึกษาในช่วง (Summer1) มิถุนายน 2560 หรือ (Summer2) กรกฎาคม 2560 โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 210,000 เยน และนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าพาหนะเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
โดยผู้มีคุณสมบัติต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.3 (เต็ม 3) ทั้งนี้ Kansai University ยินดีสนับสนุนทุนบางส่วนแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา มหาวิทยาลัยละ 1 คน จำนวน 50,000 เยน

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php และสามารถจัดทำใบสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ