แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ แก้ไขการประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001,801 อ.วาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ

ประกาศ แก้ไขการประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001,801 อ.วาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ แก้ไขการประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001,801 อ.วาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ

ประกาศ แก้ไขการประกาศสอนชดเชยกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001,801 อ.วาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ

จากเดิม ประกาศสอนชดเชย เปลี่ยนแปลงเป็น การติวเสริมของผู้ช่วยสอน(พี่แนน)

วันจันทร์ ที่ 27 ก.พ. 60 เวลา 8.30-12.00 น. ห้อง LB 1201

หมายเหตุ การเข้าติวเสริมขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักศึกษาเอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ