แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “เทคโนโลยีบล็อกเซน เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “เทคโนโลยีบล็อกเซน เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “เทคโนโลยีบล็อกเซน เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “เทคโนโลยีบล็อกเซน เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

คณะขอแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการดังนี้
1. การแต่งการ : ชุดนักศึกษา เท่านั้น
2. การลงทะเบียน : เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.30 - 13.00 น. เท่านั้น หากเกินกว่า 13.00 น. จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนและจะไม่ได้รับการพิจารณาจำนวนชั่วโมงกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น
3. การทำแบบการเรียนรู้ : นักศึกษาทุกคนต้องทำแบบการเรียนรู้ผ่านระบบ CMU online โดยระบบจะเปิดให้นักศึกษาทำแบบการเรียนรู้ในช่วงเวลาดังนี้
ระบบเปิด วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น
ระบบปิด วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ