แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ TFI LEaRN AY 17/18 ณ National University of Singapore (หมดเขต 10 มีนาคม 2560)

โครงการ TFI LEaRN AY 17/18 ณ National University of Singapore (หมดเขต 10 มีนาคม 2560) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ TFI LEaRN AY 17/18 ณ National University of Singapore (หมดเขต 10 มีนาคม 2560)

แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ TFI LEaRN Programme ณ National University of Singapore โดยมีระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ คือ เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2017 และนักศึกษาอาจะได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 6500 เหรียญสิงคโปร์

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.temasekfoundation-international.org.sg และ www.nus.edu.sg/iro/fa/sch/in/tfilearn.html และสามารถแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ