แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน 001,801อ.ดร.นัทมน คงเจริญ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน 001,801อ.ดร.นัทมน คงเจริญ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน 001,801อ.ดร.นัทมน คงเจริญ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน 001,801 อ.ดร.นัทมน คงเจริญ

ตอน 001 วัน อังคาร ที่ 21 ก.พ.60 เวลา 16.00-17.30 น. ห้อง LB 1404

และตอน 801 วัน เสาร์ ที่ 25 ก.พ.60 เวลา 1300-1600 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ