แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 801 ผศ.Alexandre

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 801 ผศ.Alexandre - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 801 ผศ.Alexandre

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177441 สัมมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 801 ผศ.Alexandre

วัน พุธ ที่ 22 ก.พ. 60 เวลา 1530-1830 น. ห้อง LB 1101

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ